Antiwordle näme we Wordle-den näme tapawudy bar?


Gysgaça mazmun: Antiwordle, Wordle klony bolup, gizlin sözi çaklamaga synanyşýan däl . Oýunyň maksady, enigma çözmezden mümkin boldugyça köp synanyşmak.

Şol ýerdäki köp sanly “Wordle” klonlarynyň arasynda “Antiwordle” iň meňzeýär. Şol bir minimalist stil bar, ýöne bu oýnuň maksady asyl Wordle-iň tersidir.

Antiwordle Wordle-den näme tapawutlandyrýar?

“Wordle” -de siziň maksadyňyz mümkin boldugyça az synanyşykda gizlin sözi çaklamakdyr. Munuň tersine, Antiwordlda maksat gizlin sözi çaklamazdan ozal mümkin boldugyça köp synanyşmakdyr - saýlap-seçip bolýançaňyz, tapmany çözmek islemersiňiz.

Gizlin söze girmezden ozal näçe köp söz goşsaň, şonça gowy. Antiwordldaky synanyşyklaryň sanyny iň ýokary balyňyz diýip pikir ediň.

Antiworldle nädip oýnamaly

“Antiwordle” -ni edil Wordle ýaly onlaýn we mugt oýnap bilersiňiz. Meşhur söz oýnundaky bu öwrüm, Wordle ýaly düzgünleri ulanýar. Onlyeke-täk tapawut, gizlin sözi çaklamak islemeýärsiňiz.

Şeýle bolansoň, düzgünler birmeňzeş, ýöne olar Wordle-de tersine ulanylýar: çal reňkli harplary gaýtadan ulanyp bolmaýar, sözüň haýsydyr bir böleginde geljekki synanyşyklarda sary harplar we gyzyl harplar bolmaly şol bir ýerlerde geljekdäki synanyşyklara goşulmalydyr.

Antiwordle oýnamak üçin maslahatlar

Harplaryň gyzarmazlygy üçin synanyşyň. Gyzyl harplar, has köp synanyşyk etmek üçin iň erbet zat, sebäbi haýsy sözleri girizip biljekdigiňizi berk çäklendirýär. Gyzyl harplardan gaça durmagyň birnäçe usullary:

  • Mümkin boldugyça az ses ulanyň, sebäbi çekimli sesler iňlis sözlerinde ulanylýan iň köp ulanylýan harplardyr.
  • Iňlis sözlerinde iň köp ulanylýan çekimli sesleriň biri bolany üçin "S" harpyny ulanmakdan gaça duruň.
  • “Z”, “Q”, “J” we “V” harplaryny mümkin boldugyça ulanyň, sebäbi iňlis sözlerinde iň az ulanylýan sözler.
  • Sary harplary şol bir ýerlerde saklaň; aýlasaňyz, gyzyl harplara öwrülip biler.

Aboveokarda agzalan ilkinji üç maslahat sary harplardan gaça durmak üçin hem peýdalydyr. Sary harplar synanyşyklaryňyzyň sanyny köpeltmegi kynlaşdyrar, ýöne ýerinde gulplanmandygy sebäpli gyzyl harplar ýaly däl.

Antiwordle Çäksiz (Antiwordle nädip oýnamaly)

Bizar ediji, Antiwordle (Wordle ýaly) her gün bir gezek oýnamak düzgüni bar. Söz oýnuňyzy düzetmek isleseňiz we ýekeje oýundan soň kanagatlanmasaňyz, bu lapykeç bolup biler. Bagtymyza, munuň töwereginde birnäçe ýol bar.

Enjamyňyzdaky senäni üýtgediň

Antiwordle (we Wordle) çäksiz oýnamak üçin sagadyňyzy bir gün öňe sürüp bilersiňiz. Her gizlin sözi çözeniňizden soň, gündelik bulgurlary oýnamak üçin sagady bir gün öňe sürüň. Geljek indi!

Enjamyňyza baglylykda, senäňizi we wagt islegleriňizi sazlamagyň usuly üýtgeýär. Şeýle-de bolsa, salgylanma çarçuwasy bolar ýaly, bu ýerde Windows 11 kompýuterini nädip etmelidigini öwreneris. Şeýle hem, iPhone ýa-da ulanýan başga enjamyňyzdaky wagty üýtgedip bilersiňiz.

Umuman aýdylanda, senäňizi we wagt islegleriňizi islän wagtyňyz üýtgetmek gowy pikir däl; beýleki programmalar bilen baglanyşykly meselelere sebäp bolup biler. Bu usuly seresaplylyk bilen ulanyň we gündelik oýnaýan söz oýunlary bilen habarlaşanyňyzdan soň, senäňizi we wagtyňyzy häzirki senä we wagt bilen kesgitläň.

Taslama paneliňiziň iň sag tarapyndaky senäni we wagty sag basyp başlaň. Opsiýalaryň biri hökmünde “Sene we wagty sazla” boljak kiçijik menýu peýda bolýar. Bu opsiýa basyň.

Ondan soň, "Sene we Wagt" menýusynda bolarsyňyz. Sene el bilen bellemek üçin ilki bilen “Wagt bellemek” opsiýasyny “Işletmek” -den “Öçürmek” -e geçiriň. Muny etmeli, ýogsam, senäni we wagty el bilen bellemek mümkinçiligi saýlanmaz.

Ondan soň, "Sene we wagty el bilen düzüň" diýlen tekstiň sag tarapyndaky "Üýtget" düwmesine basyň.

Ondan soň kiçijik açylan penjire peýda bolar. Bu ýerde senäni we wagty el bilen düzüp bilersiňiz. Gün opsiýasyna basyň we bir gün öňe gidiň. Ahyrynda, üýtgeşmeleri tassyklamak üçin penjiräniň aşaky sag tarapyndaky "Üýtget" düwmesine basyň.

Şeýle edeniňizden soň, Antiwordle web sahypasyny täzeläň we gündelik täze enigma başlap bilersiňiz. Her täze günüň çözmegi üçin başga bir başagaýlyk bolar.

Oýun islegiňizi kanagatlandyranyňyzdan soň sagadyňyzy hakyky senä üýtgetmegi ýatdan çykarmaň. Muny ozal ulanan senä we wagt menýusyna gaýdyp alyp bilersiňiz.

Dürli web sahypalarynda Antiwordle oýnaň

Resmi Antiwordle web sahypasyndan başga-da, Antiwordle-ni kabul edýän başga-da köp adam bar. Bu beýleki saýtlarda Antiwordle ýaly gündelik enigma bar, sebäbi edil şol bir oýny kabul edýärler. Bu ýerde täze tapmalary tapyp bilmersiňiz; şol bir gündelik söz tapmany täzeden gaýtalamagyň usuly.

“Antiwordle oýna” üçin web gözlegini geçiriň we netijeleriň birinji sahypasynda bir topar dürli web sahypasy peýda bolar.