Bu täze kiçijik Asus kompýuterinde sowadyjy janköýer ýok


Ol ýerde dürli görnüşli kiçi kompýuterler bar. Olaryň käbiri her dürli ulanyjy üçin amatly, beýlekileri has “giriş derejesi”, web sahypalaryna seretmek ýa-da hatda esasy iş üçin amatly. ASUS-yň bu kiçijik kompýuterini, banky döwmän ofisiňize salmagyň dogry görnüşi.

ASUS ýaňy-ýakynda Inteliň N100 ýa-da N200 prosessorlaryny saýlamak bilen işleýän kiçijik kompýuter bolan “ExpertCenter PN42” -ni yglan etdi. Daş-töweregi iň gowusy däl, ýöne käbir artykmaçlyklary bar - biri üçin, kompýuteriň kiçijik aýak yzyna garamazdan, janköýerlere zerurlyk ýok, sebäbi pes güýji ýylylygy passiw görnüşde ýaýratmaga doly ukyply. Şeýle bolansoň, jansyz şassisi bar, sesiň we tozanyň kabul edilmegini hem azaldýar.

Janköýerlik etmekden başga-da, guralsyz. Diýmek, ony açmak we içeri seretmek we m.2 SSD ýaly bölekleri üýtgetmek isleseňiz, edip bilersiňiz. Şeýle hem, RGB güýç düwmesi bar, ýöne peýdaly RGB görnüşi - ulgamyň ýagdaýyny görkezmek üçin dürli reňkleri ýakýar. Şeýle hem, Wi-Fi 6E we Bluetooth 5 çenli, şeýle hem köp monitorly gurnamak üçin iki sany 4K ekrany goldaýar.

Gynandyrýan zat, kompýuter entek satyn alyp bolmajak ýaly. ASUS ýakynda Ryzen 5 6600H protsessorly başga bir kiçijik kompýuter hem yglan etdi.

Çeşme: ASUS