ChatGPT suratlar döredip bilermi?


Gysgaça mazmun:, ok, ChatGPT şekil döredip bilmez. Şeýle-de bolsa, AI şekil generatorlary üçin teklipleri döretmäge kömek etmek üçin ulanyp bilersiňiz.

ChatGPT köp ýazmaga ukyply, şekil döredip biljekdigi hakda pikir edip bilersiňiz. ChatGPT AI şekil generatory hökmünde işlemeýär, ýöne beýleki AI hyzmatlary şekil döredip biler we ChatGPT hatda size el berip biler.

ChatGPT-ni surat generatory hökmünde ulanyp bilersiňizmi?

ChatGPT, iň bolmanda 2023-nji ýylyň maý aýyna çenli şekil döredip bilmez. Şeýle-de bolsa, ol ýerde DALL-E, Durnukly diffuziýa we başgalar ýaly AI şekil generatorlary gaty az.

Bu aýdylanda, siz henizem “ChatGPT” -ni şekil döretmäge kömek edip bilersiňiz: sungat esasly AI modelleri üçin gaty şekil dörediji teklipleri tapmak üçin ulanyň.

ChatGPT şekil döredip bilmeýän hem bolsa, Microsoft-yň Bing Chat aýratynlygy, ChatGPT Plus-yň düýbüni tutýan şol bir GPT-4 modeline esaslanýar we Bing Image Creator atly AI şekil generatoryny öz içine alýar.

Geljekde ChatGPT Plus ulanyjylary, ChatGPT şekilleri döretmäge mümkinçilik berýän ChatGPT pluginlerine girip bilerler.

ChatGPT teklipleri üçin suratlary ulanyp bilersiňizmi?

, Ok, ChatGPT soragy hökmünde şekil berip bilmersiňiz. ChatGPT internete birikdirilmeýär we suratlara girip bilmeýär. (ChatGPT internete pluginler bilen seredip biler, ýöne bu.)

Islendik URL-ni ChatGPT-e goýup bilersiňiz, ChatGPT URL-ni görüp bilýän ýaly edip biler, edil ChatGPT size ýatlatmalar berjek ýaly, ýöne ChatGPT oňa girip bilmez. ChatGPT käwagt suratlary we beýleki web çeşmelerini görýän ýaly bolup biler, ýöne ChatGPT URL-iň gurluşyna esaslanyp "çaklaýar". Mysal üçin, ChatGPT-den www.example.com/blue-flower.jpg diýip suratyň nämedigini sorasaňyz, ChatGPT ýaňy beren tekst maglumatlaryňyzdan "Bu gök gül" diýip biler.

AI-den döredilen suratlary nädip almaly

Ol ýerde köp sanly AI şekil generatorlary bar - has köp işlenip we yzygiderli goýberilýär. Ine iň meşhurlary:

  • DALL-E 2
  • Orta ýol
  • Durnukly diffuziýa
  • Bing şekil dörediji
  • NightCafe
  • Arzuw

AI şekil generatorlaryny nädip ulanmaly

AI şekil generatorlarynyň köpdügine garamazdan, hemmesi birmeňzeş işleýär. Isleýän suratyňyzy suratlandyrýan haýyşnama tapmaly. Islegiňiz näçe jikme-jik bolsa, gowy surat almak mümkinçiligi şonça gowy.

Şeýle-de bolsa, kepillik ýok, sebäbi ähli AI modelleri diňe eýýäm gören we seljeren bar bolan şekilleriň esasynda täze şekilleri döredip biler. Belli bir mowzuk üçin nusga ölçegi pes bolsa, AI modeli islegiňize laýyk şekil tapmakda kynçylyk çeker.

Mysal üçin, “Bir topar elektrik kril iýýän kosmosda 4 ölçegli kit” ýaly haýyşy “Dream” -a girizseňiz, AI “4 ölçegli” aspekt bilen göreşer, sebäbi muny düşündirmek kyn düşünje we “elektrik kril” bölegi, häzirki wagtda elektrik kril ýaly zat ýok.

Açar sözler bilen oýnamakdan we teklipleriňiz üçin sözlemekden başga-da, has gowy teklipleri tapmaga kömek etmek üçin AI modellerini ulanyp bilersiňiz.

AI sungat tekliplerini döretmek üçin ChatGPT-ni nädip ulanmaly

Şeýle-de bolsa, ChatGPT AI sungat tekliplerini ýazmaga we ösdürmäge kömek edip biler. ChatGPT alanyňyzda şekil döredýän AI üçin haýyş döretmek üçin dört esasy komponent bar:

  • Mazmunyň görnüşi: Döredilen suratyň surat, surat ýa-da sungatyň başga bir görnüşine meňzemegini isleýärsiňizmi.
  • Düşündiriş: Tema, sazlama we mowzugyň näme edilmegini isleýän ýaly islegiňize goşulmak isleýän esasy jikme-jiklikleriňiz.
  • Stil: Meşhur suratkeşleriň emulýasiýa usullaryny ulanmak, reňk äheňi we başgalar ýaly mowzugyň daşky görnüşi we sazlamasy bilen baglanyşykly haýyşnamany goşmak isleýän zadyňyz.
  • Kompozisiýa: Suratyň real, surreal, abstrakt bolmagy ýaly islegiňiz üçin isleýän tehniki jikme-jiklikleriňiz. Şeýle hem, 4K ýa-da 8K ýaly çözgüdi görkezip bilersiňiz, modeli öwredilen has ýokary hilli şekillere meňzeş şekilleri döretmäge gönükdiriň.

Ine, ýokarda görkezilen ölçegleri ulanyp döreden haýyşnamanyň mysaly:

Soňra “ChatGPT” döreden haýyşymyzy “Durnukly diffuziýa” goýýarys we bu aldyk:

Erbet däl. Şeýle-de bolsa, birnäçe element ýok: Durnukly bölünişikde, "aagondarha tarapyndan jyn çykarylýan genler" üçin köp sanly mysal ýok bolmagy mümkin, şonuň üçin bu meselede bagyşlap bileris. Şeýlelik bilen, şekildäki mowzuk gyzyl aagondarha, sary reňkde belli bir ünsi jemleýär we stil, elbetde, Salwidor Daliniň suratlaryny ýada salýar.