Näme üçin ChatGPT elmydama pes? (We bu barada näme etmeli)


Gysgaça mazmun: ChatGPT elmydama pes ýaly bolup görünýän bolsa, iş günlerinde sagat 9-dan 5PM aralygynda iň ýokary sagatda OpenAI-iň web sahypasyna girýändigiňiz sebäpli bolup biler. Şeýle hem, birnäçe minut garaşyp, sahypany täzeläp ýa-da setirden geçmek üçin ChatGPT Plus-a ýazylyp bilersiňiz.

Her gezek OpenAI-iň web sahypasyna gireniňizde ChatGPT peselýän ýalymy? Etjek bolýan zadyňyz, dostlukly “AI” chatbotyňyz bilen gowy söhbetdeşlik etmek islän wagtyňyz lapykeç bolýar. Ine, näme üçin şeýle bolýar we bu barada näme edip bilersiňiz.

Näme üçin ChatGPT hiç wagt ýok ýaly görünýär?

ChatGPT elmydama pes ýaly bolup görünse-de, hakykatdanam lapykeç bolsa-da, hakykat ChatGPT iň bolmanda belli bir wagt elýeterli.

Saýtyň iň ýokary sagatlarynda, dynç günleri ir sagat 9-dan 5 PM-e çenli girip bilersiňiz, beýleki adamlar hem edil şonuň ýaly edýär. Bu, OpenAI-iň serwerlerinde dyknyşyk döredýär, girmegiňiziň öňüni alýar. Şol işli wagtlarda diňe sahypa girseňiz, sahypanyň elmydama pesdigini görüp bilersiňiz.

ChatGPT peselende näme etmeli

ChatGPT işlemeýän bolsa, sahypanyň aýratynlyklaryna girmeli bolsaňyz, çözgüt tapmaly bolarsyňyz. Bagtymyza, sahypa iş wagty azaldylanda edip boljak birnäçe zadyňyz bar.

ChatGPT-iň gaýtadan ätiýaçlanmagyna garaşyň

Gyssagly däl bolsaňyz, OpenAI-iň ChatGPT sahypasyny täzeden ätiýaçlandyrmagyna garaşyň. Biziň tejribämizde, sahypa adatça 15 minutdan gowrak dowam etmeýär, şonuň üçin uzak wagtlap sabyr etmeli dälsiňiz.

Şeýle hem, sahypany üstünlikli ýüklemek mümkinçiligiňiz köp bolsa, adaty iň ýokary sagatlaryň daşynda sahypany açyp görüp bilersiňiz. Ir sagat 9-dan öň ýa-da 5 PM-den soň ýa-da dynç günleri synap görüň, sebäbi köp adam iş gününde ChatGPT ulanýar.

ChatGPT Plus-a ýazylyň

Çyzgydan geçmek isleseňiz, ChatGPT tölegli meýilnama hödürleýär, bu sahypa başgalar üçin düşmedik mahaly girmek üçin ulanyp bilersiňiz. Bu meýilnama ChatGPT Plus diýilýär we aýda 20 dollar.

Meýilnama ýazylanyňyzdan soň, sahypa çalt girip bilersiňiz. Sahypanyň mümkinçilikleri bar bolsa, adaty ulanyjylar ýaly sahypa girip bilmersiňiz. Sahypa ýygy-ýygydan girmeli bolsaňyz we sahypa iň zerur wagty sahypa girip bilmeýän bolsaňyz, bu meýilnama ýazylmak gowy zat.

ChatGPT alternatiwasyny ulanyň

ChatGPT-iň gaýtadan ätiýaçlandyrylmagyna garaşyp bilmeseňiz we sahypanyň tölegli meýilnamasynyň köp peýdalydygyny görmeseňiz, wezipeleriňizi ýerine ýetirmek üçin ChatGPT alternatiwasyny ulanyň.

Ulanyp boljak iň oňat (we mugt) gurallaryň biri Bing AI. Bu chatbot arkasynda GPT 4 ulanýar, bu bolsa ChatGPT Plus-yň size alýan goşmaça aýratynlyklaryny alýandygyňyzy, ýöne çykdajysyz. Şeýle hem, onlaýn grafika döretmek isleýän bolsaňyz, dürli AI sungat generatorlaryny synap bilersiňiz.

Freygy-ýygydan soralýan soraglar

ChatGPT näçe wagtlap işleýär?

ChatGPT, adatça, bir gezekde birnäçe minutdan köp işlemeýär. AI chatbot-a girip, iş bilen meşgullanýan bolsaňyz, birnäçe minut garaşyň we sahypany täzeläň. Sahypa meşgul bolsa, ony iň ýokary sagatlaryň daşynda ulanmaga synanyşyň we özüňize girip bilersiňiz.

ChatGPT mümkinçilikli bolanda näme edip bilerin?

ChatGPT kuwwatly bolanda, sahypa size hyzmat edip biler ýaly, ulanyjy ýüküniň azalmagyna garaşyň. Şeýle hem, sahypanyň goşmaça tölegli meýilnamasyny alyp bilersiňiz ýa-da başga bir AI guralyny synap bilersiňiz.