ChatGPT 4 üçin iň oňat ulanyş 4


OpenAI-iň GPT-4 modeline girmek, ChatGPT-de bolsun ýa-da API arkaly, GPT-3.5-den has çäkli. Bu, her kimiň aýdýan GPT-iň uly beýni wersiýasyna haýsy iş berjekdigiňizi saýlamalydygyny aňladýar.

ChatGPT 4-iň häzirki çäklendirmeleri

GPT-4 ýazylanda ChatGPT bilen ulanmak üçin tölegli ChatGPT Plus abonenti bolmaly. Mundan başga-da, her üç sagatdan diňe GPT-4 25 görkezme berip bilersiňiz, jogaplary agyryly haýal.

Munuň tersine, adaty GPT-3.5 Turbo modeli çalt, täsirli we entek duş gelmedik ulanyş çäklerimiz ýok. Şeýle-de bolsa, şol bir wagtyň özünde, GPT-4 käbir meseleleri ýerine ýetirmekde GPT-3.5 Turbo-dan has gowudyr. Aslynda has gowy, käbir ýagdaýlarda bu aýdyň saýlaw.

1. Hünärment çylşyrymly teklipleri

GPT-4 haýal, ýöne akylly, GPT-3.5 Turbo çalt, ýöne käwagt deňme-deň biraz çalt. ChatGPT-de GPT-4-iň ajaýyp ulanylyşy, GPT-3.5 üçin tekliplerdir. GPT-4-de gysga we gysga we çalt jogap almak üçin GPT-3.5 Turbo bilen ulanyp boljak uzyn we jikme-jik isleg döretmek üçin gysga teklip ulanyp bilersiňiz. Bu çemeleşme, diňe GPT-4 bilen işlemäge synanyşanyňyzdan has az wagtyň içinde has gowy netijeleri gazanmaga kömek edip biler.

GPT-4-e näme etmelidigiňizi GPT-4-ä gysga düşündiriň we bu netijäni almak üçin haýal etmän soraň. Soňra haýyşy 3.5-e göçüriň.

2. Logika meseleleri

GPT-4 kämilleşdirilen pikirleniş mümkinçilikleri sebäpli logiki meseleleri çözmekde ökde. GPT-3.5 Turbo-ny basjak bulgurlary we tapmalary dolandyryp biler, bu beýni çaýlaryny halaýan ýa-da logiki derňewde kömege mätäç adamlar üçin bahasyna ýetip bolmajak gural bolar. Bu maksat bilen GPT-4 ulananyňyzda teklipleri we jogap wagt çäklendirmelerini ýadyňyzdan çykarmaň; köp basgançakly görkezmeleri goşmak has gowudyr, şonuň üçin bu habar çägini gaty çalt basmaz.

3. GPT 3.5 tekstini barlamak

GPT-4 Turbo tarapyndan döredilen teksti barlamak we gowulandyrmak üçin GPT-4-iň ösen dil düşünjesini ulanyp bilersiňiz. GPT-3 üsti bilen GPT-3.5 Turbo öndürýän mazmuny işledip, has ýokary hilli standartlara laýyk gelmegini üpjün edip bilersiňiz. Bu, takyklygy we aýdyňlygy birinji orunda durýan hünär ýazuw taslamalary üçin aýratyn peýdalydyr.

4. Çylşyrymly kodlamak

Çylşyrymly kod döretmek ýa-da düşünmek barada aýdylanda, GPT-4 öňküsinden aýdyň artykmaçlyga eýe. Ösdürilen okuw mümkinçilikleri ony düzetmek, optimizirlemek ýa-da noldan täze kod döretmek bilen kömek gözleýän işläp düzüjiler üçin gymmatly çeşme edýär. GPT-3.5 Turbo-nyň äsgermezlik edip biljek ösüş we ösüş prosesini tertipleşdirmäge kömek edip biljek düşünjeleri we teklipleri berip biler.

Şeýlelik bilen, GPT 3.5 Turbo bilen çalt kod döredip bilersiňiz, soňra bolsa bir kod arassalamak ýa-da arassalamak üçin GPT 4 ulanyp bilersiňiz.

5. Nuanced tekstiň üýtgemegi

GPT-4-iň kontekste we inçelige has ýokary düşünmegi, teksti üýtgetmek meselelerinde has ýokary bolmaga mümkinçilik berýär. Jümleleri gaýtalamak, tekst terjime etmek ýa-da dürli diňleýjiler üçin mazmuny uýgunlaşdyrmak isleýän bolsaňyz, GPT-4 bu meseleleri GPT-3.5 Turbo-dan has takyklyk we nepislik bilen çözüp biler. Esasanam dürli platformalar we okyjylar köpçüligi üçin eserlerini täzeden ýazmaly ýazyjylar, marketologlar we mazmun döredijiler üçin bu aýratyn möhümdir.

GPT 3.5 Turbo bilen tonna görnüşli tekst döredip, soňra ony täzeden ýazmak ýa-da haýsydyr bir görnüşde üýtgetmek islegi bilen ChatGPT-de GPT-4-e iýmitlendirip bilersiňiz. Soňra has akylly AI modeliniň jadyly işlemegine garaşyň.

6. Çylşyrymly bilim işi

Bir mowzuga çuňňur düşünmegi talap edýän meseleler üçin GPT-4 saýlamaly. Çylşyrymly mowzuklara has gowy düşünilmegi, GPT-3.5 Turbo-dan has takyk we jikme-jik maglumat bermäge mümkinçilik berýär. Gözlegçiler, alymlar we hünärmenler GPT-4-i edebiýata syn, çuňňur derňew we hünärmen derejesindäki düşünjeler ýaly meseleler üçin ulanyp bilerler.

OpenAI-iň chatbotyndan has köp peýdalanmak isleseňiz, ChatGPT-iň ýazuw stiliňizi nädip göçürmelidigini, Google Assistent ýaly ChatGPT-ni nädip ulanmalydygyny we ChatGPT-e nädip bilim goşmalydygyny öwreniň.