Plex, aýdym-saz sanawlaryňyzy düzmek üçin ChatGPT ulanar


ChatGPT hakykatdanam dünýäni tupan bilen aldy, indi hemmeler döredijilikli AI aýratynlyklaryny goşmaga howlukýan ýaly. AI-e gitmek üçin iň soňky hyzmat Plex-den başga zat däl, has takygy, aýdym-saz pleýeri Plexamp.

Plexamp, ulanyjylara laýyk gelýän özboluşly aýdym-saz sanawlaryny döredjek ChatGPT bilen işleýän Sonic Sage-i resmi taýdan goşýar. Bu aýratynlyk, halaýan zatlaryňyzy gözlemek üçin kitaphanaňyzy we “Tidal” abunalygyňyzy artdyrýar, soň bolsa soraýan zadyňyza laýyk gelýän pleýlist düzmek üçin ChatGPT-e girýär. Sebäbi hawa, elbetde, adaty ChatGPT ýaly, bu görkezmeler bilen işleýär. Balladalaryň, pop hitleriniň, indiý roklarynyň pleýist sanawyny bir ýere jemlemegini ýa-da diňe klassikler bilen pleýist sanawyny soramagyňyzy haýyş edip bilersiňiz.

AI bilen şowlulygyny synap gören ilkinji aýdym-saz programmasy däl. “Spotify” ýaňy-ýakynda AI DJ-ni goşdy, ýöne bu programmanyň siz hakda bilýänlerine we aýdym-sazdaky tagamyňyza esaslanýar. Bu, şol bir wagtyň özünde, belli bir pursatda eşitmek isleýän zadyňyzdan isleg boýunça pleýist sanawlaryny döredip biler. Bu hakykatdanam gaty gowy düşünje we dogry işleýän bolsa, aýdym-saz diňleýşiňizi üýtgedip biler.

Plexamp-a bu täzelenme ýakyn birnäçe hepdäniň içinde hemmelere hödürlenmeli.

Çeşme: TechCrunch