Matematika etmek üçin ChatGPT-ä ynanmaň


ChatGPT, Bing Chat, Google Bard ýa-da başga bir chatbotdan gelýän zatlaryň hemmesini barlamak gaty möhümdir. Ynanyň ýa-da ynanmaň, bu matematika üçin esasanam dogry. ChatGPT matematika edip biler diýip pikir etmäň. Häzirki zaman AI söhbetdeşlikleri sanamakdan we arifmetikadan has döredijilikli ýazmakda has gowudyr.

Söhbetdeşlikler Kalkulýator däl

Hemişe bolşy ýaly, AI bilen işlän wagtyňyz çalt in engineeringenerçilik möhümdir. Gowy jogap almak üçin köp maglumat bermek we tekst teklibini üns bilen taýýarlamak isleýärsiňiz.

Responseöne jogap hökmünde birkemsiz logika alsaňyzam, onuň ortasyna gysyp, ChatGPT-iň 1 + 1=3 setirlerinde ýalňyşlyk goýberendigine göz ýetirip bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, ChatGPT logikany ýygy-ýygydan ýalňyş alýar we sanamakda-da gowy däl.

Kalkulýator hökmünde işlemegi üçin uly dil modelini soramak, kalkulýatoryň oýun ýazmagyny haýyş eden ýaly - nämä garaşdyňyz? Bu onuň üçin däl.

Bu ýerdäki esasy habarymyz: AI-iň işini iki gezek barlamak ýa-da üç gezek barlamak gaty möhümdir. Bu diňe matematika däl.

Ine, ChatGPT-iň ýüzüne ýykylmagynyň käbir mysallary. Bu makala üçin gpt-3.5-turbo esasly mugt ChatGPT, şeýle hem GPT 4-e esaslanýan Bing Chat-dan peýdalandyk. Şeýlelik bilen, GPT 4 bilen ChatGPT Plus ChatGPT-iň mugt wersiýasyndan has gowy işlär. bu meseleler hatda iň ýokary derejeli AI chatboty bilenem.

ChatGPT sanap bolmaýar

ChatGPT we Bing, zatlaryň sanawyny sanamak üçin ygtybarly däl. Esasy wezipe ýaly bolup görünýär, ýöne ygtybarly jogap almaga bil baglamaň.

ChatGPT-ni sanlar sütüni bilen üpjün etdik we sanlaryň biriniň ýüze çykmagyny sanamagyny haýyş etdik. (Özüňizi sanamak hökman däl: Dogry jogap, 100 belginiň 14 gezek peýda bolmagydyr.)

ChatGPT-ni düzedip, ötünç sorasa we täze jogap hödürläniňizde-de hökman dogry jogap alyp bilmersiňiz.

ChatGPT köplenç ýalňyşlygy ýapmaga we size jogap bermek üçin islendik jogap bermäge çalyşýan adam ýaly hereket edýär. Aslynda bu gaty ömürlik!

Hemişe bolşy ýaly, ChatGPT-iň ähli jogaplaryna, hatda size dürli jogaplary awtomat atýan hem bolsa, uly meseleleriň biri.

Microsoft-yň Bing Chat arkaly GPT 4-i synap gördük we şuňa meňzeş meseläni başdan geçirdik. Bing bu kyn meseläni çözmek üçin Python koduny ýazmak kararyna geldi, ýöne dogry jogap alyp bilmedi. (Bing aslynda kod işlemedi.)

ChatGPT Matematika logiki problemalary bilen göreşýär

ChatGPT-e matematika “söz meselesi” berseňiz, köplenç size dogry jogap bermeýän geň öwrümleri we logikanyň öwrümlerini görersiňiz.

ChatGPT-i miwe esasly matematika meselesi bilen üpjün etdik, kimdir biri dürli gaznalaryň arasynda goşant bölüp, maýa goýum portfelini deňagramlaşdyrmaga synanyşýarmy ýa-da diňe köp miwe satyn alyp, miweli portfel bilen ýapyşmak isleýärmi diýip sorajak zadyny görkezýär. aç maýa goýujy.

ChatGPT oňat başlaýar, ýöne manysy ýok we dogry jogap bermeýän tizlik bilen relsden çykýar.

Her öwrümden ugur alyp, gutarnykly jogabyň nädogrydygyna düşünmek hökman däl.

ChatGPT köplenç içeri girip, onuň jogaplary barada jedel eder. (Againene-de bu, adama meňzeş hereket.)

Bu ýagdaýda ChatGPT, heý, size dogry jogap alyp bilmedi, ýöne islän derejäňizi öňkülerden has ýakynlaşdyrdy! Bu gaty gülkünç.

Recordazgy üçin, GPT 4 esasly Microsoft-yň Bing Chat hem bu mesele bilen göreşdi we bize aç-açan nädogry jogap berdi. GPT 4-iň logikasy bu ýerdäki relslerdenem çalt çykýar.

Logikanyň her öwrümini we öwrümini yzarlamazlygy maslahat berýäris - jogabyň nädogrydygy aýdyňdyr.

Bing-iň beren jogabynyň nädogrydygyny görkezenimizde, ýalňyş jogapdan soň nädogry jogap berip, töwereklerde jedelleşýärdi.

ChatGPT arifmetikany ygtybarly edip bilmeýär

ChatGPT-iň käwagt alyp gidýändigini we esasy arifmetikany nädogry görkezýändigini bellemelidiris. Gowy esaslandyrylan jogabyň ortasynda 1 + 1=3 smack-dab meňzeş nädogry arifmetiki meseleler bilen baglanyşykly logiki jogaplary gördük.

ChatGPT we beýleki AI söhbetdeşliklerinden alýan zatlaryňyzy barlaň, iki gezek barlaň we üç gezek barlaň.