Google Play dükany has köp mahabat alýar


Hiç kim mahabaty halamaýar, ýöne gynansak-da, olar günsaýyn köpelýär. Indi “Google Play” has köp mahabat görkezip başlar - hatda iň az garaşýan ýerleriňizde-de.

Indiki gezek “Play Store” -da programma gözlemäge baranyňyzda, soňky gözlegleriňiziň üstünde gözleg görnüşinde mahabaty görüp bilersiňiz. Gözleg setirini çekeniňizde üç sany çäkli wagt hadysasy ýa-da “hemaýatkärlik edilýän teklipler” görkezilip bilner, soňky gözlegleriňizden has aşaky böleginde görkeziljek gözleglerden has ileri tutulýar. Programma sanawlaryna göni baglanyşyklary ýa-da belli bir programmalarda bolup geçýän wakalar üçin mahabatlary görüp bilersiňiz.

Olaryň entek görkezilişini görmedik, ýöne bu Google tarapyndan Google Ulgam täzelenmeleriniň üýtgeýjisinde tassyklanan üýtgeşme, iru-giç görersiňiz. Google Play mahabatlarynyň görkezýän birnäçe ýeri bar, şol sanda gözleg netijelerini hem öz içine alýar, şonuň üçin bu Google-yň mahabat goşýan başga bir ýeri. Beýleki programma dükanlarynyň mahabaty ýaýbaňlandyrmagy tendensiýasy - Microsoft hem şuňa meňzeş tejribe başlady. birnäçe aý ozal Microsoft dükanynda, Apple App Store-da şuňa meňzeş hereketleri amala aşyrdy.

Pullaryň aýlanmagy üçin mahabatlar zerur, ýöne näçeräk? Iň bärkisi Google üçin bu çäk entek ýetilmedi, ýöne köp adamyň munuň bilen ylalaşmaýandygyna ynanýarys.

Çeşme: Google, 9to5Google