Microsoft has köp adamyň “Copilot AI” -ni ofisde synap görmegine rugsat berer


Microsoft häzirki AI oýnunda, Bing Chat-yň girizilmegi bilen has gowy ýa-da erbet tarapdan öňdeligi eýeleýär. Microsoft 365-de wada berlen AI bilen işleýän aýratynlyklar indi has köp adama ýaýrady, ýöne entek nobata garaşmaly bolarsyňyz.

Microsoft, Microsoft 365 “Copilot” AI platformasyna täze aýratynlyklar goşýar we ýene birnäçe adama synap görmäge mümkinçilik berýär. Örän az diýsek, hakykatdanam göz öňünde tutýarys. Microsoft 365 Copilot Early Access Programmasy häzirki wagtda 20 müşderiniň öňki çäginden has ýokary 600 global müşderini öz içine alýar. Has düşnükli bolar ýaly, bu müşderileriň köpüsi öz Microsoft 365 abunalygy bolan şahsyýetler däl-de, kärhanalar we beýleki guramalar.

Täze funksiýa, AI-ni resminamalaryňyzyň içindäki ulanyjy/kompaniýa maglumatlaryndan habarly edip biljek, AI-e haýsy maglumatlara girip biljekdigine has gowy düşünmäge mümkinçilik berýän we öz gezeginde size has aňsat we takyk kömek edip biljek täze Indeks aýratynlygyny öz içine alýar. Beýleki goşmaçalar, PowerPoint üçin DALL-E şekil döretmek, Outlook-da e-poçta ibermek üçin bilelikde ýazmak teklipleri we pikirleri tapmaga we şoňa esaslanan şekilleri döretmäge kömek edip biljek “Copilot” -y “Whiteboard” -a goşmak.

Workhli iş zerurlyklaryňyz üçin iň soňky AI kömekçisi boljakdygyna ynanýarys we synap görmegimize garaşyp bilmeris.

Çeşme: Microsoft
Aradan: The Verge