Microsoft Excel, Word we Outlook-da lentany nädip görkezmeli


Gysgaça mazmun: Office lentany yzyna getirmek üçin lenta goýmasyna iki gezek basyň ýa-da lenta düwmesine sag basyň we "Lentany ýykyň" -y öçüriň. Ekranyň ýokarky sag burçunda lenta belliklerini görmeseňiz, ýokarky ok nyşanyna basyň we "Salgylary we buýruklary görkez" -i saýlaň we soňra "Lentany awto-gizlemek" düwmesine basyň.

Excel, Word ýa-da Outlook programma lentasy birden ýitdi? Ony tötänleýin gizlemek aňsat, käwagtlar bellikler hem ýitýär. Iki ýagdaýda-da birnäçe gezek basyp Windows ýa-da Mac enjamyňyzdaky Office programmasynda yzyna getirip bilersiňiz. Ine, nähili.

Salgylary görüp bilseňiz ofis lentasyny görkeziň

Lenta belliklerini görüp bilýän bolsaňyz, Excel, Word ýa-da Outlook programmaňyzyň ýokarsyndaky buýruklary däl bolsa, buýruklary görünmek üçin şu ýerdäki görkezmelere eýeriň.

Salgyňyzyň buýruklaryny gizlemegiň bir usuly, goýmanyň adyna iki gezek basmakdyr. Bu usul Office-iň häzirki we ýakyn wagtda boljak Visual Refresh interfeýsi üçin işleýär.

Salgy buýruklaryňyzy gizlemegiň ýene bir usuly, goýmany sag düwmä basmak we "Lentany ýykmak" saýlamakdyr. (Şeýle etmek, tab tabşyryklaryňyzyň görünmegine mümkinçilik berýän opsiýany öçürýär.)

Office-de Windows programma üpjünçiliginiň tab buýruklaryny işletmegiň üçünji usuly, ilki bilen Office programmaňyzyň ýokarsyndaky ýokarky nyşanjyga basmakdyr.

Açyk menýuda "Salgylary we buýruklary görkez" -i saýlaň.

Doly lentaňyz indi programmaňyza gaýdyp geldi.

“Mac” ulanyjy bolsaňyz, ýene bir mümkinçilik bar: Excel-i açyň we Excel> Saýlamalary saýlaň. “Lentany” saýlaň we “Lentany açyň” opsiýasyny işlediň.

Haýsydyr bir goýmany görmedik wagtyňyz ofis lentasyny görkeziň

Lentaňyz bütinleý ýok bolan bolsa, Excel, Word ýa-da Outlook programmaňyzdaky lenta belliklerini hem görmeýän bolsaňyz, lentany wagtlaýyn ýa-da hemişelik gizlemek üçin aşakdaky görkezmeleri ulanyň.

Lentany wagtlaýyn gizlemek üçin, programmaňyzyň ýokarky sag burçunda üç nokada basyň.

Lentaňyz indi görünýär, ýöne kursory elektron tablisasyndaky bir öýjüge getiren badyňyza ýok boljakdygyny biliň.

Lentany hemişelik gizlemek isleseňiz, programmaňyzyň ýokarky sag burçunda ýokary ok nyşanyna basyň.

Açyk menýuda "Salgylary we buýruklary görkez" -i saýlaň. Soňra şol menýuda “Lentany awtomatik gizläň” saýlaň. Bu lentany awtomatiki gizleýän aýratynlygy öçürýär.

“Mac” -da bolsaňyz, Excel> Saýlamalar> Lenta menýusyna girersiňiz we “Lentany açyň” opsiýasyny işjeňleşdirersiňiz.

Ine, halaýan Office programmaňyzyň lenta belliklerini we buýruklaryny yzyna getirýärsiňiz. Lezzet al!