Google Kartalaryň çuňňur görnüşi Simulýasiýa oýnuna meňzeýär


Şu günki Google I/O wakasy esasan AI aýratynlyklary bilen baglanyşyklydy, ýöne birnäçe baglanyşyksyz aýratynlyklar hem ýüze çykaryldy. Mysal üçin, Google Kartalar nawigasiýa indiki derejä çykýan täze “Çümdüriji görnüş” alýar.

Şu gün, Google bar bolan 3D karta modelleriniň üstünde marşruty görkezjek Google Kartalar üçin täze re modeim görkezdi. Kartanyň ýokarsynda görünýän çyzyklar we oklar bilen ugurlary aýlap bilersiňiz. “Google” hatda ýagyş ýaly howa şertlerinde howa täsirini görkezdi - muny ugurlar üçin ulanmaga synanyşýanlaryň hemmesini biynjalyk edip biler, ýöne bu arassa tehnologiýa demo.

Täze re modeim ähli ugurlarda elýeterli bolmadyk jikme-jik 3D kartasyna esaslanýar. Şol sebäpli, Google bu aýratynlygyň “ýylyň ahyryna çenli 15 sitata geljekdigini” aýdýar we başlangyç sebitleriň ýakyn aýlarda belli bir wagtda durmuşa geçiriljekdigini aýdýar. Şäherleriň ilkinji topary Amsterdam, Berlin, Dublin, Florensiýa, Las Wegas, London, Los An Angeleseles, Nýu-Yorkork, Maýami, Pari Paris, Sietl, San-Fransisko, San-Hose, Tokio we Wenesiýa bolar.

Google blog ýazgysynda şeýle düşündirdi: “Immersive View, dünýäniň baý, sanly modelini döretmek üçin milliardlarça Street View we howa şekillerini birleşdirmek üçin kompýuter görüşini we AI-ni ulanýar. Bu tehnologiýa bilen marşrutyňyz barada zerur maglumatlary birbada görüp bilersiňiz. Directionsol görkezeniňizde, welosiped zolaklaryny, pyýada ýörelgelerini, çatryklary we awtoulag duralgasyny öňünden görmäge mümkinçilik berýän köp ölçegli tejribe görersiňiz. Wagt süýşürijisi bilen howanyň hili baradaky maglumatlary we günüň dowamynda howanyň üýtgemegine marşrutyň nähili boljakdygyny görersiňiz, şonuň üçin penjek ýa-da gün şöhlesi bilen taýýar bolup bilersiňiz. "

Bu aýratynlygyň hakyky dünýäde peýdalydygyna garaşmaly bolarys. “Google Kartalar” ykjam programmada eýýäm “AR” arkaly göni ýaýlymlary görüp bilýän re modeim bar, bu bolsa özüňizi nätanyş ýerlere gönükdirmek üçin hökman peýdalydyr. Täze re im City Skylines -iň ekran suratlaryna meňzeýär.

Çeşme: Google, YouTube