Google Bard garaşmak sanawyny taşlaýar we plugin goşýar


Google Bard ilkinji gezek şu ýylyň başynda kompaniýanyň ChatGPT, Bing Chat we beýleki AI kömekçilerine beren jogaby hökmünde geldi. Şu gün Google I/O-da kompaniýa Barda gelýän birnäçe gowulaşmany görkezdi.

Şu günki wakanyň dowamynda Google Bardy güýçlendirýän AI modeliniň iň soňky wersiýasy PaLM 2 barada pikir alyşdy. Google bu ýerde henizem özboluşly, sebäbi ChatGPT, Bing we beýleki AI söhbetdeşlik nokatlarynyň köpüsi häzirki wagtda OpenAI-den GPT 3.5 ýa-da GPT 4 görnüşini ulanýar. Bardyň başlangyç wersiýasy bize täsir etmedi, ýöne Google soňky döwürde gowulaşma tapgyrlarynyň has gowy jogap bermelidigini aýdýar. Bard indi iň täze elýeterli AI modelini ulanýar.

Google, şeýle hem, Bard üçin interfeýsi we jogap formatlaryny gowulandyrýar. Kompaniýa, kod ýazmak we formatlamak üçin goldawy gowulandyrýar, mysal üçin içerki sitatalar (meselem, bir topar koduň gelip çykan GitHub ammaryna baglanyşyk) we kodlary beýleki hyzmatlara eksport etmek mümkinçiligi. Häzirki wagtda garaňky re optionim warianty hem bar, tablisalar ýaly formatlamak has ygtybarly bolmaly. “Google Lens” integrasiýasy hem Barda şekillerdäki zatlary tanamak we jogaplary şol mazmuny ulanmak mümkinçiligini berýär.

Bardyň garaşyş sanawy hem aýrylýar, şonuň üçin Google hasaby bolan islendik adam synap görmeli. Bardyň nirede we haýsy dillere düşünip biljekdigi barada çäklendirmeler bar.

Netijede, Google ChatGPT we Bing Chat üçin ösüşdäki pluginler ýaly Barda “gurallar” goşýandygyny mälim etdi. Google, Bing Chat-da şekil döretmek aýratynlygyna meňzeş Adobe Firefly-dan AI şekillerini döretmek üçin bir gural açdy. Spotify, Instacart, Walmart, YouTube, Google Calendar, Tripadvisor, Redfin we beýlekilerden gurallar işlenip düzülýär.

Kompaniýa blog ýazgysynda “Öňe seretseň, Google programmalarynyň we hyzmatlarynyň - Docs, Drive, Gmail, Kartalar we beýlekileriň mümkinçiliklerini birleşdirip, hyýalyňyzy we bilesigelijiligiňizi artdyrmagyň täze usullaryny hödürläris. Bard tejribesi. Elbetde, bu gurallary we giňeltmeleri nädip ulanjakdygyňyzy kesgitläniňizde, gizlinlik sazlamalaryňyza hemişe gözegçilik edip bilersiňiz. "

“Google Bard” şu gün garaňky re modeimi we täze eksport opsiýalaryny hödürleýär, has takyk sitatalar indiki hepde çykar. Gurallar ýaly yglan edilen galan aýratynlyklaryň häzirki wagtda berk möhleti ýok.

Çeşme: Google, YouTube