Bu täze AI bilen işleýän Google gözlegi


Microsoft, Bing Chat bilen integrirlenen Bing gözleg motorynda döredijilikli AI aýratynlyklary bilen öňe barýar. Şu gün Google Google Gözlegine meňzeş üýtgeşmeleri ýüze çykardy.

Google şu gün kompaniýanyň Google I/O çäresinde web gözlegine gelýän AI aýratynlyklaryny görkezdi. Bing web gözleglerinde AI jogaplary ýaly, AI-den döredilen jogaplar adaty web baglanyşyk netijeleriniň üstünde, başlangyç sahypa ýüklenenden birnäçe sekunt soň peýda bolýar. Google täze döredijilik aýratynlygyny “SGE” diýip atlandyrýar, gözleg döredijilik tejribesi üçin gysga. AI jogaplary Bing Chat ýaly jogaplardaky baglanyşyklary we daşarky içerki mazmuny öz içine alýar.

AI jogaplarynda mümkin bolup biljek soraglar üçin düwmeler ýa-da jogaba esaslanyp öz soragyňyzy bermek ukyby bar. AI suratlarynyň jogabyna baglylykda dürli tertipleri bar - mysal üçin, iň oňat ýolagçy tigirini gözlemek, web gözleginde bar bolan Google Söwda baglanyşygy karuseline has ýakyn bir zady görkezýär. Ablyeri gelende aýtsak, gysga wagtda suratlar sahypada köp ýer alyp biler we köp halatlarda adaty netijeleri ekranyň aşagyna iterip biler.

Google blog ýazgysynda “Önüm gözläniňizde göz öňünde tutulmaly möhüm faktorlaryň we faktura laýyk gelýän önümleriň suratyny alarsyňyz. Şeýle hem, degişli, iň täze synlary, bahalandyrmalary, bahalary we önüm suratlaryny öz içine alýan önüm düşündirişlerini alarsyňyz. Munuň sebäbi, bu täze döredilen AI söwda tejribesi, 35 milliarddan gowrak önüm sanawyna eýe bolan Google-yň Söwda grafiginde gurlup, bu ýerdäki yzygiderli üýtgeýän önümleriň, satyjylaryň, markalaryň, synlaryň we sanawlaryň dünýädäki iň giňişleýin maglumat bazasyna öwrülýär. Aslynda, adamlara täze, ygtybarly netijeler bermek üçin Söwda grafigimizde her sagatda 1.8 milliarddan gowrak sanaw täzelenýär. ”

AI integrasiýasynyň bu derejesinde henizem köp meseleler bar, sebäbi Bing-iň AI jogaplarynda bolşy ýaly. AI modeline jogap düzmek ýa-da soraglary nädogry düşündirmek mümkin. Google The Verge bu üýtgeşmeleriň häzirlikçe saýlanýandygyny we Google Bard-da ulanylýan şol bir "şahsyýetiň" ýokdugyny aýtdy. Munuň haçan hemmelere hödürlenjekdigi belli däl, ýöne gutulgysyz ýaly bolup görünýär.

AI jogaplary elýeterli bolanda garaşmak sanawyna goşulyp bilersiňiz.

Çeşme: The Verge, Google, YouTube