Google Pixel 7a býudjet telefony şu ýerde, gaty gowy görünýär


Google-yň “Pixel” smartfonlarynda wepaly aşakdakylar bar. Baýdak modelleri köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ünsüni özüne çekýär we ajaýyp satyn almalar edýär, adatça iň köp satylýan orta aralyk “A” seriýasy. “Google” ýene-de şol ýeňiji formulany “Pixel 7a” -yň çykmagy bilen köpeltmäge synanyşýar.

Pixel 7a, Pixel 7 we Pixel 7 Pro bilen bilelikde Pixel 7 maşgalasynyň iň soňky agzasy. Toparyň iň arzany, ýöne bu onuň has erbetdigini aňlatmaýar. “Google” ozalky “Pixel 6a” -yň tankytlaryna üns berdi we täze 7a bilen köp kemçiliklerini gowulaşdyrmagy saýlady.

Esasy zatlardan başlalyň. “Pixel 7a”, beýleki “Pixel 7” smartfonlaryna kuwwat berýän “Google Tensor G2 SoC” bilen işleýär. Bu, bu telefonyň has gymmat garyndaşlary ýaly ýerine ýetirilmegine garaşyp bilersiňiz.

6.1 dýuýmlyk FHD OLED ekrany bar, üýtgetmek üçin 90Hz täzeleniş tizliginde işledip biler. Şeýle hem, ähli programmalaryňyzy we köp ýatlamalaryňyzy saklamak üçin ýeterlik ýer berip, 8 Gb RAM we 128 Gb ammar alarsyňyz. Gepiň gysgasy, indi has gowy hilli alyp bilersiňiz.

Kamera henizem “Pixel 7” bilen birmeňzeş däl, ýöne 64MP esasy kamera we 120 ° meýdany bolan 13MP ultra giňlikli datçik bilen henizem gowy hyzmat edýärsiňiz. Kamera 4K/60fps çenli wideo ýazga geçirmäge ukyply. Batareýa barada aýdylanda, 4,385 mAh öýjük alarsyňyz, ony 18W çalt zarýad berip bilersiňiz we ilki bilen Google-yň A seriýaly smartfonlarynda, simsiz zarýad, 7.5W çenli.

“Pixel 7a” 499 dollara degişli bolup biler, indi bolsa Google-yň onlaýn dükanynda öňünden sargyt edip bilersiňiz. Şeýle hem, diwarda bolsaňyz, täze “Pixel 7a” synymyzy okap bilersiňiz.