“Android” ahyrsoňy “Apple” -e meňzeş “Meni tap” toruny alýar


“Apple’s Find My Network”, dünýädäki “Bluetooth” toruny ulanyp, ýitirilen zatlary tapmaga mümkinçilik berýän enjamlary üçin iň güýçli satuw nokatlaryndan biridir. “Google” ahyrsoňy “Android” telefonlary we yzarlaýjylary üçin bu aýratynlygyň öz wersiýasyny gurýar.

Google şu gün Google I/O-da enjamymy tapmagyň kämilleşdirilen wersiýasyny yglan etdi, bu diňe telefonlaryň we planşetleriň ýerine Bluetooth esasly yzarlaýjylary goldaýar. Telefonyňyzda radar ýaly aýratynlyk bilen ýakyn zatlary tapmak mümkinçiligi bilen, ähli enjamlaryňyzy kartada görkezer - “Apple’s My Service” -e düýpgöter meňzeýär.

“Android” telefonlary we planşetleri “Google” -yň yzarlaýyş ulgamy üçin düwün bolup hyzmat eder we ony Earther ýüzündäki iň giň Bluetooth yzarlaýyş toruna öwürer - Google häzirki wagtda bir milliarddan gowrak Android enjamynyň bardygyny aýdýar. Google, Tile, Pebblebee we Chipolo bilen enjamlaryny tora birikdirmek üçin işleýär, ýöne bar bolan önümleriň täzelenjekdigi belli däl. “Google” öz “Pixel Buds” -y täzelemegi meýilleşdirýär we “Sony” we “JBL” -iň käbir nauşnikleri hem bu tora goşular.

Gözlemekden goramak üçin çäre hökmünde näbelli yzarlaýjy tapylsa, duýduryş alarsyňyz. “Google” we “Apple” bu aýratynlygyň üstünde bilelikde işleýändigini öňünden habar berdiler, şonuň üçin “Android” enjamynda bolsaňyz, “Apple AirTag” -yň yzyndan gelýän bolsa size habar berler.

Google blog ýazgysynda “Iň esasy zat, Enjamymy tapmak ulgamy esasy ileri tutulýan ugur hökmünde ulanyjylaryň şahsy durmuşy bilen guruldy. Tordan köpçülikleýin ýerleşýän ýer maglumatlary, Google-yň ony başga maksatlar üçin görüp ýa-da ulanyp bilmejekdigini üpjün edýän ahyrky şifrlenen. Aýratynlyklarymyzy açmazdan ozal ulanyjylaryň howpsuzlygyny ileri tutmak üçin Enjamymy tapmak ulgamynda guran ähli gizlinlik kepillikleri barada has köp paýlaşarys. "

Täze set şu tomus geler.

Çeşme: YouTube, Google