Google Suratlarynyň Jadyly Redaktory suratlaryňyzy AI bilen düzeder


Google Suratlar, uzak wagtlap emeli intellektiň we maşyn öwrenmegiň kömegi bilen suratlary redaktirlemäge rugsat berdi. “Google” indiki tebigy ädime, döredijilikli AI-ä girişýärkä, “Google Suratlar” netijede aşa güýçlenjek gurallaryň biridir.

Google I/O 2023-de kompaniýa Google Suratlarynyň “Jadyly redaktor” atly täze “tejribe redaktirleme tejribesini” aljakdygyny habar berdi, bu size zerur redaktirleme tejribesi bolmazdan suratlara çylşyrymly üýtgeşmeler girizmäge mümkinçilik berer.

Başarýan käbir zatlary, Google-yň eýýäm gowy edipdi, ýöne öndürijilikli AI bilen has gowy iş eder. Mysal üçin, fonda fotobomberler ýaly suratlardan elementleri aýryp biler. Bu eýýäm “Magic Eraser” -iň kömegi bilen edilip bilnerdi, ýöne indi Google-yň uzak wagtdan bäri ulanýan şol bir AI/ML partiýa hilelerini ulanmagyň ýerine boş ýerleri doldurar.

Şeýle hem, beýleki ajaýyp üýtgeşmeler üçin mümkinçilik berýär. Bu zatlary özüňizden aýryp biler we suratda adam ýaly elementleri we mowzuklary ýerleşdirip bilersiňiz. Bu döredijilikli AI şekili isleýşiňiz ýaly tamamlamak üçin elinden gelenini eder.

“Google” şu ýylyň ahyrynda “Pixel” ulanyjylaryny saýlamak üçin bu meseläni durmuşa geçirmäge umyt edýändigini aýtdy.

Çeşme: Google