Windows 10 ýa-da Windows 11-de görkezilmeýän USB diskiňizi nädip düzetmeli


Gysgaça mazmun: Windows-da görkezilmeýän USB diskini näsazlyklary düzetmek üçin ilki bilen başga bir USB portuna we başga bir kompýutere dakyň we USB merkezine birikdirilmändigine göz ýetiriň. Bu netije bermese, meseläni anyklamak üçin Disk Dolandyryş guralyny ulanmaly bolarsyňyz.

USB diskleri kompýuteriňize birikdireniňizde, File Explorer-de awtomatiki peýda bolmaly. Windows 10 ýa-da Windows 11 kompýuteriňizde birikdirilen disk görkezilmese, bu näsazlyklary düzetmek ädimlerini ýerine ýetiriň.

USB diskiňiziň näme üçin görkezilmeýändigini anyklamak

USB diskini birikdiren bolsaňyz we Windows faýl dolandyryjysynda görkezilmese, ilki bilen Disk dolandyryş penjiresini barlamaly.

Windows 10 ýa-da Windows 11-de Disk dolandyryşyny açmak üçin Başlamak düwmesine sag basyň we "Disk dolandyryşy" -ny saýlaň.

Disk dolandyryş penjiresindäki diskleriň sanawyny gözden geçiriň we daşarky diskiňizi gözläň. File Explorer-de görkezilmese-de, şu ýerde görünmeli. Fleş diskiňiziň ululygyna laýyk disk gözläň. Käwagt, "Aýyrylýan" diýlip hem bellener, ýöne hemişe däl.

Aşakdaky skrinshotda, çykarylýan diskimizi “Disk 3” -de gördük. Özüňizi görseňiz, indiki bölüme geçiň.

Diski dolandyrmak penjiresinde sürüjini düýbünden görmeýän bolsaňyz, näsazlyklary düzetmek ädimlerini synap görüň:

  • Gerek bolsa, sürüjide güýç : Käbir daşarky gaty diskleriň öz tok açarlary ýa-da aýratyn tok kabelleri bar. Has uly disk ulanýan bolsaňyz, birikdirmeli elektrik toguny ýa-da tok kabeliniň ýokdugyna göz ýetiriň.
  • Başga USB portuna dakyň : Daşarky diski aýryp, kompýuteriňizdäki başga USB portuna dakyň. Kompýuterdäki belli bir USB portunyň ölen bolmagy ähtimal.
  • USB konsentratorlaryndan gaça duruň : USB diskini USB merkezine dakýan bolsaňyz, ýerine kompýuteriňiziň USB portlarynyň birine dakyp görüň. USB konsentratorynyň ýeterlik güýji üpjün etmeýän bolmagy ähtimal.
  • Başga bir kompýuter synap görüň : USB diskini başga bir kompýutere dakyp görüň we beýleki kompýuteriň bardygyny anyklaň. Eger birikdirilende hiç bir kompýuter sürüjini görmese - hatda Disk dolandyryş penjiresinde-de USB sürüjiniň özi ölen bolmagy ähtimal.

Bularyň biri siziň meseläňizi çözer diýip umyt edýärin. Notok bolsa, aşakda görkezilen düzedişlere geçiň.

Ingitirilen USB diskiňizi nädip düzetmeli?

Aboveokardaky ädimleri ýerine ýetireniňizden soň, USB diskiňiziň görünmezligine sebäp bolýan zatlary düzedip bilersiňiz. Disk dolandyryşynda disk gözläniňizde tapan zatlaryňyza esaslanýan birnäçe çözgüt bar:

Windows, bölümi salanyňyzda bölümi düzmegiňizi sorasa

Windows sürüjini görüp bilýän bolsa, ony okap bilmeýän bolsa, sürüjiniň Windows adatça goldamaýan faýl ulgamy bilen formatlanan bolmagy ähtimal. Mysal üçin, bir diski Mac-da APFS faýl ulgamy ýa-da Linux PC-de ext4 faýl ulgamy bilen disk formatlasaňyz bolup biler.

Bir sürüjini daşary ýurt faýl ulgamy bilen birikdirseňiz, Windows sürüjini ulanmazdan ozal formatlamalydygyny aýdýar. Entek diski formatlamaň! Bu diskdäki islendik faýly pozar. Diskdäki faýllar gerek däl bolsa, ony formatlamaga razy bolup bilersiňiz - ýöne diskiň üstünde möhüm faýllaryň ýokdugyna göz ýetiriň.

Munuň ýaly sürüjini okamak üçin ony Mac ýa-da Linux kompýuterine birikdirip, faýllaryňyzy başga bir sürüjä göçürip bilersiňiz ýa-da Mac formatly diskleri ýa-da Linux faýlyny okamaga mümkinçilik berýän programma üpjünçiligini ulanyp bilersiňiz. Windows ulgamlary. Faýllary diskden göçüreniňizden soň, Windows-yň diski formatlamagyna (pozmagyna) razy bolup bilersiňiz. Indi Windows bilen gabat gelýän boş disk hökmünde peýda bolar.

Beýleki Windows kompýuterleri sürüjini görüp bilýän bolsa, ýöne häzirki kompýuteriňiz görüp bilmeýär

Başga kompýuterler sürüjini dakanyňyzda tapsa-da, häzirki kompýuteriňiz ýok bolsa, Windows-da sürüjiniň meselesi bolmagy mümkin.

Muny barlamak üçin Enjam dolandyryjysyny açyň. Windows 10 ýa-da Windows 11-de Başlamak düwmesine sag basyň we “Enjam dolandyryjysy” -ny saýlaň.

“Disk sürüjileri” we “USB serial awtobus dolandyryjylary” bölümlerini giňeldiň we nyşanlarynda sary ses ýazgysy bolan enjamlary gözläň. Erroralňyşlyk nyşany bolan enjamy görseňiz, sag düwmä basyň we "Sypatlar" -y saýlaň. Has giňişleýin maglumat bilen säwlik habaryny görersiňiz. Has giňişleýin maglumat tapmak üçin bu ýalňyş habary webde gözläň.

Sürüji meselelerini çözmek üçin enjama sag basyp, Sypatlary saýlap, Sürüji goýmasyna geçip bilersiňiz. Täzelenen sürüjini gurnamaga synanyşmak üçin “Sürüjini täzeläň” düwmesini ulanyň, sürüjini işini bes eden bolsa öňki sürüjisine yzyna öwürmek üçin “Roll Back Driver” düwmesine basyň ýa-da sürüjini aýyrmak üçin “Aýyrmak” düwmesini ulanyň we Windows-a umyt ediň işlejek birini awtomatiki usulda täzeden gurýar.

Diski dolandyrmakda sürüjini görseňiz we onuň bölümleri bar

Disk Disk Dolandyryşynda peýda bolsa we sürüjide bir ýa-da birnäçe bölümi görseňiz - ýokarsynda gök çyzykly bolsa, File Explorer-de görünmez, sebäbi oňa sürüjilik harplary berilmelidir.

Munuň üçin Disk Dolandyryşyndaky diskdäki bölüme sag basyň we “Sürüji hatyny we ýollaryny üýtgediň” saýlaň. "Sürüji hatyny we ýollaryny üýtgetmek" düwmesine basyp bilmeseňiz, Windows bölümdäki faýl ulgamyny goldamaýar - has giňişleýin maglumat üçin aşakda serediň.

Bölümiň özüne berlen sürüjilik hatynyň ýokdugyny görüp bilersiňiz. Sürüji haty belläň, ol diňe işlemeli.

Sürüji haty bellemek üçin "Goş" düwmesine basyň we sürüjä islän sürüjiňiziň hatyny belläň. “Bolýar” düwmesine basyň we File Drive ýa-da File Explorer-de şol sürüjilik harpy bilen peýda bolar.

Diski dolandyrmakda sürüjini görseňiz, ýöne boş

Diski dolandyrmakda sürüjini görseňiz, ýöne "Bölünmedik" diýilýär - ýokarsynda gara çyzyk bar - bu sürüjiniň düýbünden boş we formatsyzdygyny aňladýar. Windows ulanyp biler ýaly formatlamak üçin, Disk dolandyryşynda bölünmedik ýere sag basyň we “Täze ýönekeý ses” saýlaň.

Bölüm üçin mümkin bolan iň uly ululygy saýlaň we sürüjiniň hatyny belläň - Windows-a awtomatiki usulda disk harpyny saýlap bilersiňiz. Diskiň mümkin boldugyça köp operasiýa ulgamy we enjamy bilen gabat gelmegini isleseňiz, Windows soranda ony exFAT faýl ulgamy bilen formatlaň. Otherwiseogsam, ony diňe Windows maşynlarynda ulanýan bolsaňyz, NTFS gowy. Doneerine ýetirilenden soň, sürüjini ulanmaly.

Diski dolandyrmakda sürüjini görseňiz, ony formatlap bilmersiňiz

Käbir ýagdaýlarda, sürüjide gaty bulaşyk bölek shemasy bolup biler. Disk dolandyryşynyň içinde pozup bilmeýän “goralýan” bölümleri görüp bilersiňiz. , A-da, sürüjidäki bölek gaty az bolup biler, sebäbi sürüjiniň üstünde boş ýer ýitirýän bölümleri goraýar.

Şol bulaşyklygy arassalamak, sürüjiden ähli faýllary we bölek maglumatlary süpürip, ýene bir gezek ulanyp boljak sürüjini “arassalap” bilersiňiz. Ilki bilen, sürüjiniň üstünde möhüm maglumatlar bar bolsa, diskdäki möhüm maglumatlary ätiýaçlaň. Arassalamak prosesi sürüjini süpürer.

Draýweri arassalamak üçin, Administrator hökmünde buýruk teklip penjiresini açmaly we degişli diski “arassalamak” üçin diskpart buýrugyny ulanmaly bolarsyňyz. Fleş diskini (ýa-da islendik sürüjini) arassalamak maglumatlaryň hemmesini süpürer, şonuň üçin dogry sürüjini saýlamagyňyzdan ägä boluň.

Soňra boş diskde bölümler döredip bilersiňiz.

Her niçigem bolsa, bu ädimleri ýerine ýetireniňizden soň, sürüjiňiz ýene-de gowy iş ýagdaýynda bolar.

Bularyň hiç biri işlemese we sürüjini beýleki kompýuterlerde tanamaýan bolsa, USB diskiňiziň düýbünden ölen bolmagy ähtimal. Islendik fiziki ýa-da elektrik meselesi sürüjiniň ölmegine sebäp bolup biler, ýöne şondan soň Windows bilen hiç hili jerime ony yzyna getirip bilmez. Eger sürüjiniň üstünde möhüm maglumatlar bar bolsa, hünärmeniň ony düzedip, maglumatlaryňyzy dikeltmegi mümkin bolup biler, ýöne bu iş ýöriteleşdirilen enjamlary, bilimleri we okuwlary talap edýär. Köplenç täze bir gezek alsaňyz gowy bolar - esasanam häzirki wagtda fleş ammary gaty arzan.