“IPhone” we “Android” -de baş ekrana web sahypasyny nädip goşmaly


Gysgaça mazmun: iPhone-da baş ekrana web sahypasyny goşmak üçin Safari açyň we paýlaş düwmesine basyň. Menýudan "Öý ekranyna goş" saýlaň. “Android” -de “Chrome”, “Edge” ýa-da “Firefox” -ny açyň we menýudan “Öý ekranyna goş” ýa-da “Telefona goş” saýlaň. Şol bir amal web programmalaryny gurmak üçin hem işleýär.

“Android” telefonyňyz, “iPhone” ýa-da “iPad” öý ekrany diňe programmalar üçin däl. Haýsy enjam ulanýan bolsaňyz, aňsat girmek üçin baş ekrana web sahypasynyň salgylanmasyny goşup bilersiňiz. Käbir ýagdaýlarda web sahypasyny programma ýaly işledip bilersiňiz.

“IPhone” ýa-da “iPad” -da baş ekrana web sahypasyny nädip goşmaly

“IPhone” ýa-da “iPad” -da diňe Safari bilen baş ekrana web sahypalaryny goşup bilersiňiz. Google Chrome ýaly brauzerler muny edip bilmeýärler.

Ilki bilen Safari açyň we baş ekrana goşmak isleýän web sahypaňyza geçiň. Gurallar panelindäki paýlaşma düwmesine (kwadratyň içindäki ok) basyň.

Paýlaşma sahypasyny aýlaň we “Öý ekranyna goşuň” düwmesine basyň. Bu opsiýany görmeýän bolsaňyz, paýnamanyň aşagyndaky "Hereketleri redaktirlemek" opsiýasyndan goşup bilersiňiz.

Ondan soň, baş ekranyň salgylanmasynyň adyny üýtgedip, "Goş" düwmesine basyp bilersiňiz.

Web sahypasynyň gysga ýoly öý ekranyna goşular! Ony aýlap, edil programma nyşany ýaly bukjalara goýup bilersiňiz, ýöne programma kitaphanasynda görünmeýär.

“Android Home” ekranyna web sahypasyny nädip goşmaly

“IPhone” -dan tapawutlylykda, dürli brauzerlerden “Android” -iň baş ekranyna web sahypalaryny goşmak mümkin. Google Chrome, Microsoft Edge we Mozilla Firefox bilen görkezeris.

Ilki bilen “Google Chrome” -ny açyň we baş ekrana goşmak isleýän web sahypaňyza geçiň. Rightokarky sagda üç nokatly menýu nyşanyna basyň.

Menýudan “Öý ekranyna goş” saýlaň.

Indi baş ekranyň salgylanmasynyň adyny üýtgedip, “Goşmak” düwmesine basyp bilersiňiz.

Öý ekranyňyzdan çykýan bir penjire peýda bolar we nyşany baş ekrana süýräp ýa-da “Öý ekranyna goşuň” düwmesine basyp awtomatiki basyp bilersiňiz.

Microsoft Edge üçin gurallar panelindäki üç nokatly menýu nyşanyny saýlaň we "Telefona goş" düwmesine basyň.

“Mozilla Firefox” bilen gurallar panelindäki üç nokatly menýu nyşanyna basyň, soňra “Öý ekranyna goş” saýlaň.

Bu! Web sahypasynyň gysga ýol programmasy nyşany, edil programma ýaly bukjalara aýlanyp bilner, ýöne programma çekmesinde görünmez.

“IPhone” ýa-da “iPad” -da web sahypasyny nädip ýasamaly

Öňe gidiş web programmalaryny “iPhone” we “iPad” -yň baş ekranyna adaty web sahypalary ýaly goşup bolýar, emma ýerli programma ýaly özleri açýarlar. Bu amal, baş ekrana web sahypasyny goşmak bilen deňdir.

Safari açyň we baş ekranda ýerleşdirmek isleýän web programmaňyza giriň. Gurallar panelindäki paýlaşma düwmesine (kwadratyň içindäki ok) basyň.

Paýlaşma sahypasyndan “Öý ekranyna goş” saýlaň. Bu opsiýany görmeýän bolsaňyz, paýnamanyň aşagyndaky "Hereketleri redaktirläň" düwmesine basyň we şol ýerden goşuň.

Ondan soň, isleseňiz salgylanmanyň adyny üýtgediň we "Goş" düwmesine basyň.

Web programmasy baş ekranyňyza goşular! Web programmasyny işe girizeniňizde, diňe Safari-de goýma däl-de, özbaşdak ýagdaýda açylar.

“Android” -de web sahypasyny nädip ýasamaly

“Android” -de öňe gidiş web programmalary ýerli programmalara meňzeş görnüşde “gurlup” bilner. Brauzerden web programmasyny “guranyňyzda”, ýerli programma ýaly öz ýagdaýynda açylýar. “Android” -de “Mozilla Firefox” web programmalaryny gurup bilmeýär.

Käwagt web programmasy gurnalyp bilinjekdigini aýdýar. Şeýle bolsa, "Gurmak" düwmesine basyň.

Google Chrome-da üç nokatly menýu nyşanyna basyň we “Programma gurmak” saýlaň.

“Chrome” -dan gurlan web programmalary, baş ekrany bilen bilelikde programma çekmesine goşulýar. Hatda “Android” paýlaşyk menýusynda-da peýda bolýar.

Microsoft Edge-de üç nokatly menýu nyşanyna basyň we "Telefona goş" saýlaň.

“Edge” tarapyndan gurnalan web programmalary diňe baş ekranda peýda bolar, emma olar henizem ýerli programma ýaly açylýar.

Oftenygy-ýygydan girýän web sahypalaryňyz üçin bu wagt tygşytlaýjy hiledir. Programmanyň içindäki ekran gysga ýollary bilen baha berilmedik aýratynlyk. Has köp web programmasy elýeterli bolansoň, ýerli programmalara zerurlyk az.

Windows 10 ýa-da Windows 11 HK ulanýan bolsaňyz, iş paneline web sahypa salgylanmalaryny goşup bilersiňiz. Şeýle hem, web sahypalaryny “Mac” -yň duralgasyna programma hökmünde gysyp bilersiňiz.