“Mac” -yňyzy nädip süpürmeli we “MacOS” -y “Scratch” -dan täzeden gurmaly


Gysgaça mazmun: Döwrebap Mac-ny Apple Silicon ýa-da T2 Howpsuzlyk Çipi bilen süpürmek üçin Ulgam Sazlamalary> Umumy> Geçirmek ýa-da Täzeden düzmek we "aseoklaýjy kömekçisini" açmak üçin "Conthli mazmuny we sazlamalary poz" düwmesine basyň.

Ativea-da bolmasa (we köne Mac modelleri üçin), dikeldiş tertibinde güýç düwmesini basyp ýa-da Mac işledilende Command + R basyp täzeden açyň. Bu ýerden, Disk Utility bilen diskiňizi pozup bilersiňiz we täzeden gurmak işine başlamak üçin "macOS-ny täzeden guruň" -y saýlap bilersiňiz.

Köne Mac-yňyzy satmagyň ýa-da bermegiň wagty geldimi? Ora-da enjamyňyzy arassalamak üçin täze başlangyç isleýärsiňizmi? Fileshli faýllaryňyzy nädip ygtybarly pozmaly, soňra macOS-yň täze wersiýasyny gurmaly.

Kompýuteriňizi satýan ýa-da sowgat berýän bolsaňyz, “Mac” bilen gutaranlaryň faýllaryňyza girip bilmejekdigini anyklamagyň ýeke-täk usuly.

Başlamazdan ozal: Faýllaryňyzy ätiýaçlaň

“Mac” -yňyzy täzeden düzeniňizde ýa-da “macOS” -y täzeden guranyňyzda, faýllaryňyzy hem ýitirersiňiz. Uptiýaçlyk borjy üçin iCloud-a bil baglamak ýeterlik däl, şonuň üçin saklamak isleýän zatlaryňyzyň hemmesini ätiýaçlaň. Muny etmegiň iň aňsat usuly, “Apple” -iň içerki ätiýaçlyk hyzmaty bolan “Time Machine” ulanmakdyr.

Iň bolmanda Mac-yňyzyň içerki diskiniň ululygyndaky daşarky sürüjini birikdiriň (arhiw maksatlary üçin iň uly göwrümden iki esse) we soňra Wagt maşynyny işe giriziň (ony Ulgam sazlamalary> Umumy> Wagt maşynynyň aşagynda taparsyňyz). Sürüjini ätiýaçlyk ýeriňiz hökmünde görkeziň, ýöne muny edeniňizde sürüjidäki hemme zadyň ýitjekdigine göz ýetiriň.

Indi ätiýaçlyk nusganyňyzyň tamamlanmagyna garaşmaly bolarsyňyz. Wagt maşynynyň ileri tutmalarynyň aşagyndaky “Görnüş…” düwmesine basyp, ätiýaçlyk ýerleriňizi (süklemeler bukjasy ýaly) aýryp bilersiňiz.

Täze süpürilen Mac-yňyzy ilkinji gezek açanyňyzda peýda bolan “Wagt maşynynyň ätiýaçlyk nusgasyny dikeltmek” opsiýasyny ulanyp, faýllaryňyzy dikeldip bilersiňiz. Ativea-da başga bir enjamy täzeleseňiz ýa-da göçürseňiz, bu usuly ulanyp faýllaryňyzy täze Mac-a dikeldip bilersiňiz.

Wariant 1: Zawod Mac-yňyzy täzeden düzüň

“Mac” -yňyzy täze eýesine taýyn bolmagy üçin (ýa-da täze başlangyç isleýänligiňiz üçin) süpürmegiň iki usuly bar. Iň aňsat usuly, 2021-nji ýyldaky täzelenişde “Apple” -iň macOS-a goşan “Erase Assistent” -i ulanmakdyr.

Bu opsiýa “Mac” modelleriniň hemmesinde elýeterli däl, şonuň üçin “Mac” -a girmek üçin birnäçe talaplary kanagatlandyrmaly bolarsyňyz. Başlamak üçin size macOS 12.0 Monterey ýa-da has soň işlemeli bolarsyňyz. Şeýle hem size “Apple Silicon” (M1 ýa-da M2 ýaly) prosessorly “Mac” ýa-da “Apple” -iň T2 howpsuzlyk çipi bolan “Intel Mac” gerek bolar.

“Apple” menýusyny ulanyp, “Apple Silicon” ýa-da “Intel Mac” -iň bardygyny bilip bilersiňiz. MacOS 13 Wentura ýa-da has soňraky pozmak kömekçisine girmek üçin Ulgam sazlamalary> Umumy> Geçirmek ýa-da Täzeden düzmek we “Conthli mazmuny we sazlamalary pozmak” düwmesine basyň.

MacOS 12 Monterey-de, Ulgam ileri tutmalaryny açmaly bolarsyňyz, soňra bolsa ekranyň ýokarsynda menýu setirindäki Ulgam ileri tutmalary> Conthli mazmuny we sazlamalary pozuň ... düwmesine basyň. Dowam etmek üçin administrator parolyňyzy giriziň, soňra aseoklaýyş kömekçisi açylar.

Öçürmek kömekçisi faýllaryňyzyň ätiýaçlyk nusgasyny saklamagy ýatladar, soň täzeden düzmek prosedurasynyň bir bölegi hökmünde aýryljak zatlaryň sanawyny görersiňiz. “Dowam et” düwmesine basyň we enjamyňyzy “Find Find” -dan aýyrmak üçin “Apple ID” parolyňyzy giriziň (we işjeňleşdirme gulpuny öçüriň). macOS size ýene bir duýduryş berer, soň öz islegiňizi tassyklamak üçin "Conthli mazmuny we sazlamalary poz" düwmesine basmaly bolarsyňyz.

“Mac” ahyrsoňy täzeden açylsa, ulanyjy maglumatlaryndan boş bolar we indiki eýesiniň ulanmagyna taýýar bolar.

2-nji wariant: Makoslary noldan süpüriň we täzeden guruň

Aseoklaýjy kömekçisini ulanmak mümkinçiligiňiz ýok bolsa ýa-da gurnamak isleýän makosyňyzyň belli bir wersiýasy bar bolsa, Dikeldiş tertibine (ýa-da a-dan ýüklemek) köne usul bilen etmeli bolarsyňyz. USB disk), diskiňizi pozýar

Birinji ädim: Dikeldiş tertibinden ýa-da Gurnaýjydan başlaň

“Mac” -yň dikeldiş tertibi peýdaly gurallaryň hazynasydyr we kompýuteriňizi süpürip, noldan başlamagyň iň aňsat usulydyr. “Apple Silicon” çipi bilen has täze “Mac” bar bolsa, enjamyňyzy ýapyň, soňra işlediň we güýç düwmesini basyp saklaň. Intel prosessorly Mac modelleri üçin, Command + R saklanyňyzda Mac-yňyzy täzeden açmaly we başlamaly bolarsyňyz. “Mac” -yňyz dikeldiş bölümine girer.

Has köne Mac ulanýan bolsaňyz (2010-njy ýyldan ýa-da ondan ozal), Dikeldiş tertibini ulanyp bilmezligiňiz mümkin. Şol enjamlarda kompýuteriňizi açanyňyzda “Opsiýa” basyň, ýerine dikeldiş bölümini saýlaň.

Bu wariantlaryň hiç biri işlemese, howsala düşmäň! Size entek birnäçe wariant bar. Tor dikeldişini ulanyp, dikeldişe girip bilersiňiz: Mac-yňyzy açanyňyzda Command + Shift + R saklaň we bu siziň üçin Dikeldiş aýratynlyklaryny göçürip alar. Bu başa barmasa, ýükläp bolýan USB gurnawçysyny döredip, Mac-yňyzy açanyňyzda “Opsiýa” basyp, ondan başlap bilersiňiz.

Dikeldiş tertibini haýsydyr bir görnüşde açmagy başaranyňyzdan soň, diskiňizi ygtybarly süpürip bileris.

Ikinji ädim: Gaty diskiňizi ygtybarly süpüriň (islege görä)

Operasiýa ulgamyňyzy täzeden gurmak isleseňiz, ýöne faýllaryňyzy ýerinde goýsaňyz, bu ädimden geçip bilersiňiz. Ulanyjy hasaplaryňyz we faýllaryňyz nirede bolsa, şol ýerde galar we diňe operasiýa ulgamyňyz gaýtadan ýazylar. Muny etmezden ozal faýllaryň ätiýaçlyk nusgasyny almaly, ýogsam, üçünji ädim üçin taýyn.

Hakyky arassa gurnama isleseňiz, gaty diskiňizi süpürmeli bolarsyňyz. “Mac” -yňyzy satmak ýa-da sadaka bermek isleýän bolsaňyz, bu möhümdir. Dikeldiş tertibinde etmek, makosyň içindäki islendik daşarky diski formatlamakdan düýpgöter tapawutly däl.

Başlamak üçin “Disk Utility” opsiýasyna basyň.

Dikeldiş tertibini nädip başlandygyňyza baglylykda, ýokarda görkezilişi ýaly derrew Disk Utility programmasyny başlamak mümkinçiligi hödürlenip bilner. Notok bolsa, menýu setirinde Disk Utility tapyp bilersiňiz: "Utilities" -e basyň, soňra "Disk Utility" -ny saýlaň.

Indi gaty diskleriň sanawyny görersiňiz. Esasy diskiňize basyň, soňra "Öçürmek" düwmesine basyň.

Mehaniki sürüjini süpürýän bolsaňyz, açylýan penjiredäki "Howpsuzlyk opsiýalary" -na basyň. “Mac” -yňyzda berk döwlet sürüjisi bar bolsa (soňky on ýylda öndürilen modelleriň köpüsi ýaly), bu bölegi geçip bilersiňiz. SSD-ler TRIM-iň kömegi bilen faýllary ygtybarly pozýar.

Mehaniki gaty diskler üçin, tutuş diskiňize maglumat ýazmak üçin aýlawy ýokaryk süýşüriň. Howpsuz süpürmek üçin diňe bir sürüjiniň üstünde ýazmalydygyňyzy jedel etdik, ýöne paranoid bolsaňyz, üç-bäş gezek süpürip bilersiňiz. Karar bereniňizden soň "Bolýar" düwmesine basyň.

Indi sürüjiňize at dakmagyň wagty geldi (diňe yzygiderlilik üçin "Macintosh HD" -ni maslahat berýärin), soňra sürüjini pozup başlamak üçin "Öçürmek" düwmesine basyň.

SSD ulanyjylaryň köpüsi üçin bu amal gaty çalt gutarmaly. Köne gaty diskiňiz bar bolsa, biraz wagt gerek bolup biler. Üç ýa-da bäş pasly saýlasaňyz, bu gijäni bir gijede goýup bilersiňiz.

Üçünji ädim: MakOSlary täzeden guruň

Diskiňiz arassalanansoň, indi macOS-y täzeden gurmaga taýyn. Işleýän dikeldiş bölüminden başlasaňyz, başlamak üçin "MakOS-ny täzeden guruň" düwmesine basyň. Gurmak prosesi başlar.

USB diskden ýüklän bolsaňyz, gurnaýja geçmek üçin "Dowam et" düwmesine basyň.

Size haýsy gaty diski gurmak isleýändigiňizi sorarlar. Öň at beren Macintosh HD-i saýlaň.

Edil şonuň ýaly, macOS gurnap başlar.

Bu birneme wagt alyp biler. Netijede, “Mac” -yňyz täzeden başlar we hasap açmagyňyzy haýyş eder. “Mac” -yňyzy berjek bolsaňyz ýa-da satýan bolsaňyz, şu wagt ýapmagyňyzy maslahat berýäris. Mac-yňyzy berýän adam, “Mac” açanda öz hasabyny döredip biler.

Gysganç arassa Mac-dan lezzet alyň

Haýsy usuly saýlasaňyz, Mac-yňyz indi sygyr ýaly arassa bolmaly. Isleseňiz, “Time Machine” ulanyp faýllaryňyzy dikeldip bilersiňiz ýa-da “Mac” -yňyzy onlaýn satyp bilersiňiz.

Ativea-da bolmasa, “Mac” -yňyz köne bolsa we näme etmelidigiňiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, ony “Plex” serwerine öwrüp bilersiňiz ýa-da ýerine “Plex” alternatiw Jellyfin ulanyp bilersiňiz. Biraz kynçylyk çekýän bolsaňyz we serhetleri basmagy halaýan bolsaňyz, köne Mac-da makosyň goldanmaýan (täze) wersiýasyny gurmagy göz öňünde tutuň.