Bu gizlin başlangyç opsiýalary bilen Mac-yňyzy düzediň


Gysgaça mazmun: M1 ýa-da M2 ýaly çipli häzirki zaman Mac-da, başlangyç opsiýalarynyň ýüklenýändigi baradaky habary görýänçäňiz, Mac-dan öçüriň we güýç düwmesini basyp saklaň. Intel Mac-da Mac-y açyň we dürli ýükleme opsiýalaryna girmek üçin Shift, Command + R, Option, D, Command + S, T ýa-da başga düwmeleri saklaň.

“Mac” -yňyzdaky näsazlyklary düzetmek, anyklaýyş gurallaryny işletmek ýa-da “macOS” -y noldan täzeden gurmak üçin “Mac” -yň dürli başlangyç usullaryny ulanyp bilersiňiz. Bu reesimlere nädip girip boljakdygyňyz, “Apple Silicon” ýa-da “Intel” esasly “Mac” -iň bardygyna baglydyr.

“Apple Silicon” ýa-da “Intel” esasly “Mac” -iň bardygyny anyklaň

Başlangyç opsiýalaryna girmek, “Mac” -yň görnüşine baglylykda tapawutlanýar. “MacOS” -yň içinde haýsy “Mac” modeliniň bardygyny, “Apple” nyşanyna basyp, açylan menýunyň ýokarsyndaky “Bu Mac hakda” saýlap bilersiňiz.

Modeliňizi güýçlendirýän çip bilen birlikde sanawda görkezmeli. Häzirki zaman “Apple Silicon Macs” -da M1, M2 ýaly sanlar ýa-da ondaky üýtgeşiklikler bolar. Sanawda “Intel” -i görseňiz, “Intel” esasly “Mac” bar.

Maca-da bolmasa, “Mac” modeliňizi we öndürilen ýylyny bilýän bolsaňyz, haýsy çipiň bardygyny bilip bilersiňiz. “2020 MacBook Air”, 13 dýuým 2020 “MacBook Pro”, 2021 14 dýuým ýa-da 16 dýuým “MacBook Pro”, 2020 Mac mini, 2021 iMac, 2022 Mac Studio ýa-da şu seneden soň öndürilen bu maşynlaryň biri bar bolsa, onda bir “Apple Silicon” çipi bar.

Apple Silicon Mac Boot opsiýalary

“Apple Silicon”, “Mac” -yňyz dürli ýükleme opsiýalaryna girmek üçin düwmelerini saklamagyň adaty usulyny ulanmaýar. Düwmäni basmagyň belli bir derejesi bar, ýöne ýerine ýönekeý menýudan köp wariant girip bolýar.

Ilki bilen, “Apple” -ni ýapyň ýa-da güýji kesmek üçin güýç düwmesini basyp saklap, Mac-yňyzy ýapmaly bolarsyňyz (diňe Mac-yňyz işlemeýän bolsa, ýük aýlawynda galan bolsa ýa-da siz) käbir sebäplere görä adaty ýapyp bilemok).

“Mac” -yňyzy öçürip, güýç düwmesini basyp saklaň. Kuwwat düwmesini saklamagy dowam etdiriň we “Başlangyç opsiýalaryny saklamagy dowam etdiriň ...” diýlen habary görersiňiz, bu üýtgeýänçä barmagyňyzy saklaň. Netijede, başlangyç opsiýalarynyň ýüklenýändigini we güýç düwmesini goýberip biljekdigiňizi habar berýän habary görersiňiz.

Indi ekranda bar bolan açyk göwrümli menýuny görersiňiz. Ine, daşarky diskden macOS ýüklemek ýa-da Linux ýaly alternatiw operasiýa ulgamyny açmak.

Howpsuz tertip

Bu ekranda bolanyňyzda, Mac-yňyzy howpsuz tertipde açyp bilersiňiz. Munuň üçin saýlan sesiňize basyň (“Macintosh HD” bolmagy mümkin), soňra bolsa “Shift” düwmesini basyň. Indi “Howpsuz tertipde dowam et” düwmesine basyň. Ygtybarly tertipde, “Mac” -yňyz ähli başlangyç elementlerini öçürer, ulgamyň bitewiligini barlar, keşleri pozar, diňe ulgam şriftlerini ýüklär we ş.m.

Howpsuz tertip bilen macOS meselelerini düzetmek barada has giňişleýin öwreniň.

“MacOS” dikeldiş tertibi

Başlangyç opsiýalarynda göwrümleriňiziň gapdalynda "Görnüş" belligi bolan düwme bar. Şoňa basyň we kompýuteriňiz Dikeldiş tertibine girer. “MacOS” açylansoň, administrator ulanyjysyny saýlamaly we üýtgeşmeler girizmek üçin girmeli bolarsyňyz. Bir gezek ýerine ýetireniňizden soň, birnäçe wariantyň peýda boljakdygyny görersiňiz:

 • Wagt maşynyndan dikelt : Macakynda “Time Machine” ätiýaçlyk nusgasyndan Mac maglumatlaryňyzy dikeltmek üçin muny saýlaň. Diskiňize dakyň, bu opsiýany saýlaň we amalyň tamamlanmagyna garaşyň.
 • macOS-ny täzeden guruň : MacOS-yň wersiýasyna baglylykda operasiýa ulgamyny täzeden gurmak ýa-da gurmak mümkinçiligini görersiňiz. Bu zerur faýllary internetden göçürip alar.
 • Safari : Webde göz aýlaň. Dikeldiş tertibinde düzedýän meseläňiziň çözgütlerini gözlemeli bolsaňyz, gaty gowy şowsuzlyk. Safari giňeltmeleri we plaginler ýapyk.
 • Disk Utility : “Apple” -iň içindäki ammar enjamlary diskleri formatlamaga, bölümleri döretmäge, Ilkinji kömegi işletmäge, disk şekillerini döretmäge ýa-da dikeltmäge we ş.m. mümkinçilik berýär.

Ekranyň ýokarsynda, “Utilities” açylan menýu bilen birlikde menýu setirinde “Dikeldiş” görersiňiz. Kärhanalar bölüminde ýene birnäçe peýdaly gurallar bar:

 • Başlangyç howpsuzlyk kömekçi : Başlangyç disk howpsuzlygy syýasatyny üýtgediň. Üçünji tarapyň ýadrosyny giňeltmek we uzakdan dolandyrmak ýa-da ýadro giňeltmeleri we programma üpjünçiliginiň täzelenmeleri üçin muny ulanyň.
 • Terminal : Maksatnamalary redaktirlemek, faýllary göçürmek we beýleki amallary ýerine ýetirmek üçin macOS buýruk setirini ulanyň.
 • Diski paýlaş : Maglumat geçirmek maksady bilen diskiňizdäki mazmuny başga bir Mac bilen paýlaşmak üçin ulanyň.

“Apple” diagnostikasyny işlediň

“Apple Diagnostics”, “Mac” -yňyzy näsazlyklary barlaýan näsazlyklary düzetmek guralydyr. Başlangyç opsiýalary menýusyna açyp, güýç düwmesini aşak basyp, soňra Command + D basyp saklap bilersiňiz.

Näsazlyklary düzediji işleýär we has giňişleýin maglumat üçin “Apple” -iň web sahypasynda barlamak üçin salgylanma kody berip biler. Soňra galanlaryny gaýtalap, täzeden açyp ýa-da Mac-yňyzy ýapyp bilersiňiz.

-Eke ulanyjy rejimi hakda näme?

-Eke ulanyjy re modeimi, Intel esasly Mac-larda diňe iň az hyzmatlary we giňeltmeleri ýükleýän we buýruk setiriniň öňünde zyňýan re isimdir. “Apple Silicon” -da düýbünden meňzeş zat ýok bolsa-da, “Dikeldiş re iniminde” Terminal arkaly hemme zada girip bilersiňiz.

Dikeldiş tertibi başlangyjynda administrator hasabyna gireniňizde esasy başlangyç diskiňiz gurnalan bolmaly. Eger ýok bolsa, Disk Utility programmasyny işe giriziň we başlangyç sesiňize basyň (belki “Macintosh HD”). "Dag" düwmesini ulanyň we soralsa parolyňyzy giriziň. Indi Disk Utility-dan çykyň we Utilities açylýan menýudan Terminal saýlaň.

Indi başlangyç sürüjiňizde şuňa meňzeş amallary buýruk setirini ulanyp, köne köne ulanyjy re modeiminde edip bilersiňiz. Diskiňizi “Sesler” bukjasynyň aşagynda taparsyňyz. Bu göwrümi “Macintosh HD” diýip atlandyrsaňyz, ýazyp bilersiňiz:

cd/

cd Volume/Macintosh\HD

Bu re inimde peýdaly bolup biljek käbir Mac Terminal buýruklaryny gözden geçiriň.

Intel esasly “Mac Startup Keys”

“Intel Mac” -da bu opsiýalara “Mac” açylanda saklanmaly klawiatura gysga ýoly ulanylýar. Bularyň işlemegi üçin, Mac açýan wagtyňyz degişli düwmäni basyp saklaň ýa-da penjiräni sypdyryp bilersiňiz. Örän haýal? Diňe täzeden açyň we gaýtadan synanyşyň.

Shift: Howpsuz tertipde Mac açyň

Howpsuz reodeime gönüden-göni girmek üçin, “Mac” -yňyz açylanda “Shift” -i basyp saklaň. Bu başlangyç elementleriň işlemeginiň öňüni alar, “Ilkinji kömek” stilindäki disk barlagyny geçirer, ulgam keşini goşmak bilen birnäçe keş keşini pozar we üçünji tarap şriftlerini öçürmek we diňe zerur ýadro giňeltmelerini ýüklemek ýaly beýleki çäklendirmeleri girizer.

Käbir köne “Mac” modelleri, çalt grafika, simsiz aragatnaşyk, paýlaşmak we ş.m. ýaly käbir zatlaryň Howpsuz tertipde işlemeýändigini görüp bilerler.

Buýruk + R: Boot macOS Dikeldiş tertibi

Dikeldiş tertibine girmek üçin, Mac-yňyz açylanda Command + R basyp saklaň. Bu size “macOS” -y täzeden gurmak, “Disk Utility” -a girmek, islendik sürüjini bejermek, Terminal arkaly buýruklary ýerine ýetirmek ýa-da “Time Machine” ätiýaçlyk nusgasyndan dikeltmek ýaly zatlary etmäge mümkinçilik berýär.

Wariant: Haýsy göwrümi açmak üçin saýlaň

Başga bölümden ýa-da göwrümden açmak isleseňiz, “Mac” ýüklenýän diskleriň sanawyny görmek üçin “Option” -y saklaň. Muňa kompýuteriňiz işe başlanda dakylýan USB diskleri, “Boot Camp” bilen döredilen Windows bölümleri ýa-da daşarky disklerde saklanýan goşmaça macOS gurnamalary girýär.

D: “Apple” diagnostikasy bilen näsazlyklary düzeltmek

“Mac” -yňyzy belli meseleler üçin barlamak üçin “Apple Diagnostics” -i işlediň, soňra “Apple Support” bilen alýan islendik ýalňyş kodlaryňyzy kesip geçiň. Şeýle hem, “Apple” diagnostikasyny başlangyçda Option + D tutup, internete girip bilmersiňiz, bu internete girip bilmeseňiz amatly.

Buýruk + Opsiýa + P + R: NVRAM/PRAM-ny täzeden düzüň

Üýtgäp durmaýan RAM (NVRAM) ýa-da RAM (PRAM) parametri Mac ýapyk wagty maglumatlary saklaýar. Muňa ekranyň çözgüdi, göwrümi we ş.m. Bu diňe Intel esasly Mac modellerinde bar, şonuň üçin “Apple Silicon” ulanyjylarynyň ony täzeden dikeltmek mümkinçiligi ýok.

NVRAM ýa-da PRAM-yňyzy täzeden dikeltmegiň her dürli sebäbi bar, meselem, enjamyňyzy işe goýbermekde kynçylyk çekýän bolsaňyz, nädogry sesden başlap ýa-da düşündirilmedik meseleler bar bolsa. “Mac” ony täzeden düzmek üçin “Command + Option + P + R” basyp saklaň.

Buýruk + S: -eke-täk ulanyjy tertibi

“Mac” bir ulanyjy re modeimine girmek üçin “Command + S” -i basyp saklaň. Tizara, parolyňyz bilen tassyklamaly bolýan buýruk setirini görersiňiz. Ondan soň, adaty Terminal amallaryny ýerine ýetirip bilersiňiz.

T: Maksatly disk tertibi

USB, USB-C ýa-da Thunderbolt kabeli ulanyp, diskiňizi başga bir Mac-a elýeterli etmek üçin Intel esasly Mac ulanyjy Maksat Disk rejesi bar bolsa. Eger haýsydyr bir kompýuterde macOS 11 ýa-da has soňraky bolsa, munuň üçin “Thunderbolt” kabelini ulanmaly bolarsyňyz.

Paýlaşmak isleýän Mac-da başlangyçda T basyp, Maksatly Disk rejesinde başlaň. Degişli Mac-da disk faýllary erkin ýa-da ondan erkin geçirmäge mümkinçilik berýän gurnalan ses hökmünde görünmeli. Gutaranyňyzdan soň, beýleki aýrylýan diskler ýaly diski çykaryň.

Buýruk + V: Verbose tertibi

“MacOS” -yň boot animasiýasyny buýruklaryň aýlaw sanawy bilen çalyşýan verbose re usingimini ulanyp, boot-da näme edýändigi barada jikme-jik maglumat alyň. Bu, nämäniň sebäp bolýandygyny görüp bilersiňiz diýip, bootda asylan Mac-y näsazlyklary düzetmek üçin peýdalydyr.

N: NetBoot serwerinden başla

T2 çipi we “Apple Silicon” -dan öň “Apple” kompýuterleri tor diskinden macOS-y ýükläp bilerdi. NetBoot ady bilen belli bolan bu, N-ni bootda saklamak arkaly mümkin.

Has köp näsazlyklary düzetmek boýunça maslahatlar

Intel esasly “Mac” eýeleri, şeýle hem güýç dolandyryşy, klawiaturanyň yşyklandyrylyşy, daşarky displeý meseleleri we başgalar bilen baglanyşykly problemalary düzeltmek üçin Ulgam Dolandyryş Dolandyryjysyny (SMC) täzeden düzmäge synanyşyp bilerler.

Windows klawiaturasyny ulanýarsyňyzmy? “Apple” däl düwmeler, adaty çalyşmalary ulanyp, bu klawiatura gysga ýollaryny işletmek üçin gowy işlemeli. Munuň manysy:

  Mac klawiaturasyndaky Shift Windows klawiaturasynda Çep Shift .
 • Mac klawiaturasyndaky buýruk , Windows klawiaturasynda Windows açary .
 • Mac klawiaturasyndaky Opsiýa , Windows klawiaturasynda Çep Alt .

Bu başlangyç reesimlerini öz içine almaýan Mac näsazlyklaryny düzetmek boýunça köp maslahat bar. Bularyň arasynda haýal “Mac” -y düzetmek, “Mac” programmalarynyň ýykylmagyny anyklamak, programmalaryň başlamakdan ýüz öwürýän meselelerini çözmek, ses we beýleki ses meselelerini çözmek, “Mac” -yň mikrofonyny düzetmek we “MacBook” web kameranyňyzyň işlemegi bar.